Rane koje trunu i ne zarašćuju

 Rane treba posipati sa praškom srčenjaka (Polygonum bistorta), čak i one rane od raka. (1)